Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van Transparent-IT hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

a. Opdrachtgever: Klant, particulier of zakelijk, die gebruik maakt of wil maken van de diensten van Transparent-IT

b. Dienst(en): Ondersteuning bij alle IT-gerelateerde vraagstukken, bestaande uit onder ander, maar niet beperkt tot: vrijblijvend (aankoop) advies, probleemoplossingen, (her-)installaties, aansluitingen en inrichtingen, die plaats kunnen vinden op locatie of via remote-support.

c. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Transparent-IT;

d. Opdracht: een overeenkomst tussen Transparent-IT en Opdrachtgever voor de levering van een Dienst(en) inclusief de Voorwaarden;

e. (digitale) Werkbon: het (digitale) formulier waarop de Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden zijn omschreven, evenals de benodigde gegevens van de Opdrachtgever en bevat (waar nodig).

f. Aanmeldformulier: het formulier waarop de gegevens, van het toetredend abonnee en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door Transparent-IT zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en Transparent-IT zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Abonnementen

2.1 De Opdrachtgever kan een abonnement bij Transparent-IT afsluiten. Hiermee geniet Opdrachtgever van zogenoemde bepaalde privileges.

 

2.2 De privileges behorende bij de verschillende soorten abonnementen zullen telkens kenbaar gemaakt worden via de website van Transparent-IT en/of in de persoonlijke Transparent-IT mijn-omgeving van de Opdrachtgever.

 

2.3 Opdrachtgever geniet van de privileges vanaf het moment dat de abonnementstermijn ingaat tot en met moment dat de abonnementstermijn is afgelopen.

 

2.4 Alle abonnementen zijn adres gebonden en niet overdraagbaar. Alle Diensten op het adres waarop het afgesloten abonnement van toepassing is, genieten de privileges die op het moment van het uitvoeren van de Dienst behoren bij het afgesloten abonnement.

 

2.5 De actuele tarieven van de abonnementen worden kenbaar gemaakt op transparent-it.nl/tarieven/ . Het staat Transparent-IT vrij om deze tarieven zonder vooraankondiging aan te passen. Bij het afsluiten en/of verlengen van een abonnement worden de op dat moment geldende tarieven gehanteerd.

 

2.6 De abonnementen worden middels een (digitaal) aanmeldformulier aangegaan voor de periode van 1 jaar. Na de termijn van 1 jaar wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij Opdrachtgever het abonnement opzegt per brief, e-mail of online contactformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De wet ‘van Dam’ is hierop van toepassing.

3. Uitvoering van de Opdracht

3.1 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Opdracht in de regel wordt uitgevoerd door een niet afgestuurde student. Deze medewerker van Transparent-IT zal samen met Transparent-IT de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze medewerker van Transparent-IT en Transparent-IT zullen zich hiervoor inspannen, maar geven geen garantie met betrekking tot het (eind-)resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte tijd (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het (eind-)resultaat van de dienstverlening.

 

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Transparent-IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Transparent-IT worden verstrekt.

 

3.3 Transparent-IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

3.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. Transparent-IT maakt, tenzij Transparent-IT dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Transparent-IT is Transparent-IT niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

 

3.5 Indien Opdrachtgever de opdracht aan Transparent-IT verstrekt voor het vervangen van hardware, erkent de Opdrachtgever dat het gaat om de vervanging van een slijtageonderdeel. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet in alle gevallen mogelijk is om alle data te behouden.

 

Transparent-IT geeft geen garantie af op dat alle gegevens en data na het vervangen van het hardware-onderdeel en/of de migratie aanwezig zijn. Transparent-IT zal zorgdragen voor een maximale inspanning om het dataverlies tot een minimum te beperken (inspanningsverplichting). Transparent-IT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies bij het vervangen van een hardware-onderdeel en Opdrachtgever vrijwaart Transparent-IT bij het verstrekken van deze opdracht van enige (financiële) gevolgen.

 

3.6 De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat bij het open maken van een computerkast, of ander device, de (resterende) leveranciers-/fabrieksgarantie direct komt te vervallen. Opdrachtgever maakt daardoor geen aanspraak meer op eventuele enige garantie van leverancier van het device. Opdrachtgever vrijwaart Transparent-IT bij het verstrekken van de opdracht tot het openen van een computerkast of ander device voor eventuele gevolgen van het verlies van deze garanties en/of financiële schade.

 

3.7 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van de juiste licentiecodes voor alle producten die ge(her)installeert dienen te worden. De Opdrachtgever erkent dat deze licentiecodes wellicht opnieuw ingevoerd en/of aangeschaft dienen te worden tijdens de uitvoer van werkzaamheden of na een migratie.

 

3.8 Indien Transparent-IT en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Transparent-IT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

 

3.9 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Transparent-IT voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

 

3.10 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden aan of op het adres, welke bij het aangaan van de Opdracht door de klant is opgegeven.

 

3.11 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal Transparent-IT te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

 

3.12 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van Transparent-IT berust bij Transparent-IT. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

4. Wijziging van de Opdracht

4.1 Indien Transparent-IT en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. Transparent-IT zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 

4.2 Tijdsinschattingen van Transparent-IT zijn slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

4.3 Transparent-IT kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken bij wijzigingen of annuleringen van de Opdracht. Dit ongeacht de reden van wijziging of annulering.

5. Klachten

5.1 Klachten over de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website van Transparent-IT, te worden gemeld aan Transparent-IT.

6. Betaling en annulering

6.1 Betaling van de totale kosten van de Opdracht geschiedt in de regel via iDEAL, PIN. Als alternatief biedt Transparent-IT de mogelijkheid om de totale kosten van de Opdracht te voldoen via overschrijving.

6.2 Cashbetalingen worden nimmer geaccepteerd als een betaling van de kosten voor de Dienst, Opdracht en/of het Abonnement. Cashbetaling worden altijd gezien als fooi aan de Transparent-IT Medewerker.

 

6.3 Betaling anders dan door middel van de door Transparent-IT aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

 

6.4 Indien Transparent-IT incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

 

6.5 Bij annulering van de Opdracht binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is Opdrachtgever de voorfietskosten en een halfuur het geldende tarief verschuldigd.

 

6.6 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan Transparent-IT een evenredige vergoeding verschuldigd.

7. Tarieven

7.1 Alle door Transparent-IT vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

 

7.2 Transparent-IT heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie transparent-it.nl/tarieven.

8. Verzuim

8.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Transparent-IT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

9. Producten en diensten

9.1 Op alle Producten en/of Diensten die Transparent-IT aanbiedt samen met een partner, zijn tevens de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1 Transparent-IT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van Transparent-IT. Indien en voor zover op Transparent-IT enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht. Transparent-IT is te nimmer aansprakelijke voor eventuele gevolgschade.

 

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Transparent-IT voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

 

10.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn of er voor te zorgen dat een afgevaardigde van Opdrachtgever de honneurs voor Opdrachtgever waarneemt.

 

10.4 Het geven van adviezen over aan te kopen producten, zoals onder andere software en/of hardware, ongeacht waar deze aangeschaft worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis. Transparent-IT kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor foutief aangeschafte producten.

 

10.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon en/of e-mail met medewerkers van Transparent-IT door Transparent-IT te allen tijde gemonitord worden.

11. Overmacht

11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.

Adres

Leenderweg 81, Eindhoven

Whatsapp

085 800 0549

Bellen

085 800 0549